Home
   » » » »  |   |   |   | 
 


Comfy Keyboard Picture only

Learning Hebrew DVD
ספריית עמי


Gift Voucher FAQ
Your Account
Your Email Address
Your Password
- $35.95
: יעקב מדן

שם הספר
באותיות לטיניות
Ki Karov Eilecha - BaMidbar
כריכה
דפים711
הוצאה לאור
שנת הוצאה2021
מספר קטלוגיB-132-6533חומש הפקודים הוא חומש מגוון מאוד המשלב בתוכו מצוות לשעתן, בעיקר בענייני פירוק המשכן והרכבתו, חנוכתו, טיהור הלוויים ופדיית הבכורות מחד גיסא, ומצוות כיבוש הארץ ולחוקת הנחלות מאידך גיסא. הוא משלב בתוכו גם מצוות רבות לדורות עולם וגם את מעשי עזיבת הר סיני בדרך לארץ החמדה המובטחת לעם, הנדודים הרבים במדבר וכיבוש עבר הירדן המזרחי בידי משה וצבאותיו. אך בעיקר הוא כולל בתוכו את המשברים הרבים שעם ישראל עבר מיום שעזבו את הר סיני ועד שבאו אל ערבות מואב ערב הכניסה לארץ. הספר כולל בתוכו לכאורה את כל ארבעים שנות המדבר פרט לשנה הראשונה עד להקמת המשכן, אך למעשה הוא כולל תיאור של השנה השנייה ליציאתם ממצרים ושנת הארבעים. בתווך נותר חלל גדול של סילוק השכינה מן המחנה הנזוף ורמזים בודדים על התלאות שעברו עליו. (מתוך ההקדמה)

בכרך "במדבר" של סדרת כי קרוב אליך ממשיך הרב יעקב מדן את הקו שהתווה בכרכים הקודמים ומחבר בין פשט הכתוב ובין דברי חכמים. בנוסף ישנו כאן ניסיון לפגוש את המקומות שבני ישראל עברו בהם, חלקם נמצא במדינת ישראל של היום וחלקם במדינות השכנות. ההשוואות עם סיפורי תנ"ך אחרים, המאפיינות את דרכו העיונית של הרב מדן, מציידות את קוראיו בפרספקטיבה חדשה ומפתיעה לגבי הסיפורים המוכרים.

.
English Hebrew
0
animation2
!
 -
:

:

!
Cards We Accept
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com

Copyright © 2005 Stmus.com