Home
   » » » »  |   |   |   | 
 


Comfy Keyboard Picture only

Learning Hebrew DVD
ספריית עמי


Gift Voucher FAQ
Your Account
Your Email Address
Your Password
- '$29.95
: נתן אלתרמן

שם הספר
באותיות לטיניות
Ha-Tur ha-Shvi'I - Krach Vav
כריכה
דפים530
הוצאה לאור
שנת הוצאה2017
מספר קטלוגיB-052-6241בכרך זה בא לסיומו מפעל הכינוס השלם של הטור השביעי במתכונתו הכרונולוגית והמוערת. אלא שכרך זה שונה מבחינה ספרותית מחמשת הכרכים שקדמו לו: בעוד שעד יוני 1959 נכתב הטור השביעי לרוב כטור שירי, הרי שממועד זה נכתב הטור בפרוזה.

שני נושאים מרכזיים עמדו במרכז הטור השביעי בשש שנותיו האחרונות: פרשת היחסים עם גרמניה ופרשת לבון וגרורותיה עד לפילוג מפאי. את עמדתו העקרונית בסוגיה הראשונה קבע נתן אלתרמן כבר עם חתימת הסכם השילומים ב- ,1952כשתמך בהסכם, אך התנגד נמרצות לכל נורמליזציה של היחסים עם גרמניה, תרבותה ושפתה. להתנגדות עקרונית זו נתן ביטוי בהיר ונוקב ברבים מטורי הכרך.

בסוגיה השנייה, פרשת לבון וספיחיה, תמך אלתרמן ברציפות בעמדתו העקרונית והנחרצת של בן גוריון בדבר החובה להקים וועדת חקירה משפטית שתבדוק מי אחראי לפרשה, עמדה שהובילה בסופו של דבר לפילוג מפאי, ובדיעבד גם לקרע בין אלתרמן לביתו העיתונאי דבר, שגרר אחריו, כנראה, גם את קיצו של הטור השביעי בסוף אוקטובר .

.
English Hebrew
0
animation2
!
 -
:

:

!
Cards We Accept
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com

Copyright © 2005 Stmus.com