Home
   » » »  |   |   |   | 
 


Comfy Keyboard Picture only

Learning Hebrew DVD
ספריית עמי


Gift Voucher FAQ
Your Account
Your Email Address
Your Password
- - $26.95
: בועז ערפלי

סופרבועז ערפלי
כריכהרכה
דפים404
הוצאה לאורהקיבוץ המאוחד
שנת הוצאה2011
הספר צעיר לעד מסכם ארבעים שנות קריאה ועיון בשירתו של שאול טשרניחובסקי מאת בכיר חוקריה של שירה זו בימינו. טשרניחובסקי מואר בו כאב מייסד של השירה העברית החדשה מצד אחד, וכמשורר מורד, אפילו נטע זר בה, מצד אחר. שני הצדדים של הפרדוקס מוצגים כבלתי נפרדים ואף כמותנים זה בזה. פרקי המבוא של הספר מציעים הקשרים מרכזיים להבנתה של שירה מורכבת זו: הרומנטיות שלה, היסודות ה'כנעניים' וה'יווניים' המשולבים בה, המתח בין תום לידיעה כציר מרכזי בעולמה. סדרת פרקים אחרת מאירה לעומקם את הז'אנרים העיקריים שחידש טשרניחובסקי ושִכלל בשירה העברית: הבלדה, האידיליה, הסונֶטה, המונולוג הדרמטי. אליהם מצטרפים פרקים המוקדשים לעיון מדוקדק בכמה שירי מפתח: 'האדם אינו אלא', 'הרי את מקוסמת לי', 'ראי אדמה'. הספר בכללותו הוא מבוא שיטתי מעמיק לשירת טשרניחובסקי, הפורשׂ ממעוף הציפור את תמונת עולמה, מבהיר את תכניה וצורותיה, חושף את תבניותיה ומפענח את מרקמיה. זאת הוא עושה לא רק מתוך בקיאות שלמה, מיומנות פרשנית וסמכותיות מחקרית, אלא מתוך אהבה והערכה ללא גבול לאיש שאול טשרניחובסקי וליצירתו, ותחושה עמוקה של שליחות בהצגת הערכים הרוחניים והאסתטיים הגלומים בה בפני קהל הקוראים בישראל היום.

בעז ערפלי (2010-1936), איש אוניברסיטת תל-אביב, היה מטובי הפרשנים והחוקרים של הספרות העברית. בין חיבוריו נמנים ספרי יסוד על 'שמחת עניים' לאלתרמן (עבותות של חושך, 1983), על שירת עמיחי (הפרחים והאגרטל, 1986), על 'תמול שלשום' לעגנון (רב רומאן, 1998), על יצירת ברנר (מהתחלה, 2008) ועל המסורת החילונית ההומניסטית בספרות העברית (שורת המורדים, 2009). הספר צעיר לעד הושלם בימיו האחרונים, והוא מלֻווה באחרית דבר מאת העורך, אבנר הולצמן, הסוקרת את דרכו ואת הישגיו המחקריים של המחבר.

.
English Hebrew
0
animation2
!
 -
:

:

!
Cards We Accept
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com

Copyright © 2005 Stmus.com